Yhdistys

Tervetuloa Suomen Puolanvinttikoirat ry:n (SUP ry) sivuille! 


SUP ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa puolanvinttikoirasta rotuna. Yhdistys kerää tietoa rodun kokonaistilanteesta ja jakaa jäsenilleen rotu- ja terveystietoa sekä tukee rodun harrastus- ja kasvatustoimintaa. Sen tarkoituksena on myös luoda ja ylläpitää suhteita ulkomaisiin rotuyhdistyksiin.

SUP ry on perustettu vuonna 2012 ja se on Suomen Vinttikoiraliitto ry:n jäsen. Toivotamme 
yhdistykseen tervetulleiksi kaikki nykyiset, entiset ja tulevat puolanvinttikoiran omistajat.

Rodusta kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan rotuun niin tapaamisiin kuin virtuaalisesti Facebook-ryhmään tai 
keskustelupalstalle osallistumalla
.


HALLITUS vuonna 2018

- puheenjohtaja Taru Partinen puolanvinttikoirat@gmail.com
- Hallituksen jäsenet Päivi Härkönen ja Nina Turunen puolanvinttikoirat@gmail.com
- hallituksen sihteeri Katariina Sarin

- Rahastonhoitaja Zaida Hämäläinen sup.rahastonhoitaja@gmail.com

 JALOSTUSTOIMIKUNTA

- jäsen Katariina Sarin sup.jalostustoimikunta@gmail.com
- jäsen Nina Turunen sup.jalostustoimikunta@gmail.com

NÄYTTELYTOIMIKUNTA

- jäsen Maarit Kandelberg-Harakka
- jäsen Taru Partinen 

MAASTOKISATOIMIKUNTA

- jäsen Jere Pitkänen
- jäsen Jussi Sarin

POLSKIPÄIVÄTOIMIKUNTA

- jäsen Katariina Sarin katariina.sarin@gmail.com
- jäsen Maarit Kandelberg-Harakka
- jäsen Jussi Sarin jussi.sarin@gmail.com

KOTISIVUJEN YLLÄPITO
Zaida Hämäläinen
Katariina Sarin  


YHDISTYKSEN JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Yhdistyksen jäseniä voivat olla kaikki puolanvinttikoirista kiinnostuneet. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenten velvollisuus on suorittaa yhdistyksen määräämä jäsenmaksu. Jäsenten oikeus on osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

Yhdistykseen liitytään täyttämällä jäsentietolomake ja suorittamalla jäsenmaksu 25€ Holvi-palvelussa.


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Puolanvinttikoirat ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää sekä edistää ja tukea puolanvinttikoiraharrastusta Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia puolanvinttikoiraharrastajien yhteistyökanavana Suomen Vinttikoiraliittoon ja Suomen Kennelliittoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
- Järjestää jäsenilleen harrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta-, ja kasvatustilaisuuksia
- huolehtia osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä ja maastokisoja
- julkaista omia nettisivuja
- Toimia yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla kaikki puolanvinttikoirista kiinnostuneet. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenten velvollisuus on suorittaa yhdistyksen määräämä liittymis- ja jäsenmaksu. Jäsenten oikeus on osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

4. Jäsenen eroaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 - 4 jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Jäsen voi olla hallituksessa maksimissaan kaksi peräkkäistä toimikautta, ja ennen uudelleen valintaa on välissä oltava vähintään yksi vuosi. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä katsoo siihen olevan aihetta. Hallituksen kokoukset voivat olla nettikokouksia. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi - toukokuussa. Jäsen voi osallistua, hallituksen niin päättäessä, yhdistyksen kokoukseen myös digitaalisen viestimen (puhelin, skype tai vastaava) välityksellä kokouksen aikana. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen nettisivuilla.

11.Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Yhdistyksen rekisteriseloste